top of page

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Suveren Rlørmøbelfabrikk AS, org. Nr. 916 442 750 (heretter «Suveren») behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har, samt hvordan du kan utøve disse i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på suveren@suveren.no.

All informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til en fysisk person som er i live er personopplysninger. Med behandling av personopplysninger menes innsamling, lagring og annen håndtering av personopplysninger. 

 

1. Suveren som behandlingsansvarlig

Suveren er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og det er vi som er ansvarlige for å etterleve den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Dette innebærer at vi må sørge for å ha et behandlingsgrunnlag for dine opplysninger og å sikre at du får tilstrekkelig informasjon om behandlingen samt å sørge for at opplysningene er tilstrekkelig sikret mot urettmessig innhenting og behandling fra tredjeperson.

 

2. Hvilke personopplysninger behandler vi og hva er formålet med behandlingen?

For å kunne tilby deg våre tjenester er vi avhengige av å samle inn og behandle følgende personopplysninger:

Kontaktinformasjon:

For å kunne etablere og administrere ditt kundeforhold, eller etablere deg som kontaktperson for en kunde, på en forsvarlig og effektiv måte vil vi samle inn og behandle navn, kontaktinformasjon (fysisk - og e-postadresse samt telefonnummer).

3. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider. Informasjonen lagret i våre informasjonskapsler benyttes kun for drift av nettsidene. Våre nettsider kan ikke benyttes uten informasjonskapsler.

Mer informasjon om informasjonskapsler finner du her.

 

4. Suveren behandlingsgrunnlag

Vi behandler privatkunders personopplysninger fordi det er nødvendig for å kunne inngå - eller oppfylle kundeavtalen. For personer som handler på vegne av kunde, for eksempel et selskap, behandler vi personopplysninger for å ivareta vår interesse i å oppfylle avtaler med kunden. Vår vurdering er at denne behandlingen ikke er uforenlig med hensynet til ditt personvern.

Personopplysninger vil også bli behandlet for å oppfylle krav som følger av lov eller andre regler, samt dersom behandling er nødvendig for å oppfylle en berettiget interesse. Eksempler på berettiget interesse kan være å tilpasse vårt tilbud til deg eller markedsføring.

 

5. Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Lovlig grunnlag for å utlevere personopplysninger er for å oppfylle vår avtale med deg, eller en rettslig forpliktelse. I enkelte tilfeller kan det også være på grunnlag av interesseavviening, så som ved markedsføring av våre produkter og tjenester.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 

6. Oppbevaringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. I praksis vil det si at vi lagrer opplysningen så lenge du har et kundeforhold hos oss, eller vi har annet grunnlag for behandlingen.

Vi vil i tillegg i tillegg være rettslig pålagt å oppbevare enkelte opplysninger i en periode også etter at kundeforholdet er avsluttet. Vi vil også kunne fortsette å oppbevare personopplysninger dersom det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

7. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettsider.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte Suveren på suveren@suveren.no Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Merk at et krav om sletting av personopplysninger vil innebære en avslutning av ditt kundeforhold og at sletting vil skje med de begrensninger som følger av lov og forskrift.

 

8. Sikring av personopplysninger

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi ansvar for å sørge for at de personopplysningen vi oppbevarer behandles på en sikker måte. Det innebærer at vi må sørge for å ha rutiner og tekniske løsninger som reduserer risikoen for at personopplysninger kommer på avveie til et akseptabelt nivå.

Netfonds har utarbeidet gode rutiner og systemer for å ivareta informasjonssikkerhet og alle ansatte er pålagt streng taushetsplikt om personopplysninger.

 

9. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på deres nettsider.

10. Endringer

Ved større endringer av denne erklæringen vil du bli informert.

Oppdatert informasjon vil alltid finnes tilgjengelig på vår nettside.

bottom of page